Sunday, October 5, 2008

เวปไซร์ของครู

นอกจากเวปนี้แล้วครูยังมีเวปไซร์ส่วนตัวที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลประกอบการเรียนการสอนและเรื่องราวต่าง ๆ ได้ที่ www.Dreamtodo.com ค่ะ

No comments: